Hide

Funktionaliteten på denne hjemmeside er kun optimal ved brug af Google Chrome som browser.

Hent

Generelle vilkår og betingelser

United Broker A/S


ALMINDELIGE BETINGELSER FOR UNITED BROKER'S TRANSPORT- OG LOGISTIKYDELSER


1. Generelt

Disse Almindelige Betingelser (Betingelser) gælder for alle aktiviteter, tilbud, aftaler og leverancer samt tjenesteydelser om transport af gods og forsendelser og tilknyttede services, som udføres af United Broker A/S (UB) eller UB's underleverandører, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Medmindre andet følger af disse Bestemmelser eller på anden måde er skriftligt aftalt med kunden, vil reglerne i Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (”NSAB 2015”) være gældende i tillæg til Betingelserne.

Betingelserne og NSAB 2015 indeholder bestemmelser, der begrænser UB's ansvar for udførelse af opgaver for kunden. Bestemmelserne begrænser UB’s ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse af gods, og for forsinkelse op til fragtbeløbet. For alle andre tab er UB's ansvar begrænset til SDR 100.000 for hver opgave. Ved oplagring er UB's samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000. Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod UB forældes efter 1 år, og at UB har panteret i gods for så vidt angår såvel aktuelle som tidligere krav.

Efter disse Betingelser betyder ”fragtbrev” et almindeligt fragtbrev, autoriseret label eller udfyldt afhentningsrapport. Alle forsendelser, der er omfattet af samme fragtbrev, anses for én enkelt forsendelse efter disse Betingelser.

2. UB's ydelser

Med mindre andet er aftalt, er UB's ydelse begrænset til at bestå i transport, tolddeklarering, hvor det er relevant, samt levering af forsendelsen.

Transporten af forsendelsen kan blive udført ved brug af ethvert transportmiddel efter UB's eller UB's underleverandørers valg, herunder ved luft-, sø-, eller vejtransport, ligesom det ensidigt er UB, der træffer afgørelse om alle praktiske forhold forbundet med transportens tilrettelæggelse og afvikling, fx i relation til rutevalg, omdirigering samt at transporten kan blive udført via mellemliggende opholdssteder.

Kunden kan – i tillæg til transporten - tilvælge en række tillægsydelser - (afhentning, express, aftale om EDI tolddeklarering, omdirigering, oplagring og andre tjenester) efter særlig aftale med UB's kundeservice. I så fald reguleres UB’s ansvar for udførelse af sådanne tillægsydelser tillige efter disse Betingelser samt NSAB 2015.

3. Booking

Booking sker på kundens kontonummer. Det er kundens ansvar at forvalte kontonumrene og sikre relevante oplysninger i bookingen til internt regnskabsbrug.

Brugen af tildelte kundenumre er alene indehaverens ansvar, og indehaveren af kundenummeret hæfter over for UB for alle forsendelser, der bestilles under henvisning til kundenummeret.

4. Levering og returnering

UB leverer ikke til postboksadresser.

Forsendelsen tilstræbes leveret indenfor standard leveringstid, men UB garanterer ikke herfor.

Forsendelsen kan og vil blive anset for at være blevet leveret af UB eller UB's underleverandør til modtager, når

 • Forsendelsen er leveret på modtagerens adresse (men ikke nødvendigvis til en navngiven person)
 • Forsendelsen er leveret på et centralt modtagelsessted (hvis et sådant findes på adressen)
 • Forsendelsen er hensat på et sted aftalt med modtageren

Forsendelsen anses tillige som leveret, når UB eller UB’s underleverandør har henstillet denne i stueplan på den aftalte adresse, hvilket kan ske uden særlig aftale med kunden, medmindre der forefindes en vareelevator. Træffes ingen modtager på adressen, får modtager besked om, hvor forsendelsen kan afhentes (pakkeshop eller depot).

Hvis modtageren ikke med rimelighed kan identificeres eller spores, eller hvis modtager nægter modtagelse eller at betale skyldige beløb, tilstræber UB at returnere forsendelsen til kunden for kundens regning og risiko.

Kunden opkræves ekstra gebyr ved returfragt, genlevering og/eller omadressering.

Er det ikke muligt at returnere forsendelsen, kan denne blive frigivet, destrueret eller solgt uden ansvar over for kunden, modtager eller andre. Provenuet kan anvendes til modregning af fragt, gebyrer og administrative omkostninger. Evt. overskydende provenu skal overføres til kunden.

5. Kundens forpligtelser

Hvis en forsendelse skal tolddeklareres, er det kundens ansvar at sørge for, at der foreligger fuldstændig og nøjagtig dokumentation til brug herfor.

UB er på kundens og modtagers vegne berettiget til at udpege en agent, der kan tilsikre korrekt toldklarering, færdiggøre dokumenter og betale skatter og afgifter. Fortoldninger udføres ikke på kundens vegne uden forudgående skriftlig aftale.

Kunden er ansvarlig for, at alle oplysningerne i fragtbrevet er korrekte og fuldstændige samt for at sikre, at forsendelsen indeholder tilstrækkelige oplysninger om afsender og modtager af forsendelsen.

Kunden er ansvarlig for tilstrækkelig og forsvarlig emballering og mærkning af forsendelsen samt for at sikre, at indholdet er beskrevet og klassificeret og ledsaget af den dokumentation, der måtte være nødvendig for at gøre den egnet til transport. Se retningslinjer herom på UB's hjemmeside ubsend.com.

Beskadigelser eller tab af forsendelser på grund af manglende iagttagelse af kundens pligter i denne henseende erstattes ikke.

Forsendelser må ikke indeholde varer, der kan udsætte mennesker, dyr, transportmidler eller andre varer, der transporteres, for fare eller skade, ligesom de ikke må indeholde varer, der i henhold til gældende lovgivning ikke må transporteres.

Ved uacceptable forsendelser, forstås bl.a.,

 • Farligt gods, herunder giftige, smittefarlige, ætsende og brandfarlige stoffer, radioaktiver og gasser
 • Levende eller døde dyr
 • Våben, ammunition, eksplosivstoffer, tændsatser og lignende
 • Let fordærvelige varer
 • Alkoholiske drikkevarer
 • Tobak og tobaksprodukter, euforiserende stoffer
 • Planter og frø
 • Rede penge og pengerepræsentativer
 • Varer, det strider imod lovgivningen at importere, eksportere eller distribuere i afsender-, modtager- eller transitlande, herunder sanktionerede artikler iht. IATA (”International Air Transport Association”), ICAO (”International Civil Aviation Organisation) og ADR-konventionen (”Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej)
 • Varer uden toldangivelse, såfremt dette kræves efter gældende toldbestemmelser
 • Gods transporteret iht. TIR-konventionen (”Transport Internationaux Routier”)
 • Gods, det er forbudt at distribuere iht. sanktionslove (handelsrestriktioner mv.)
 • Pornografi
 • Artikler af særlig værdi (f.eks. kunstværker, antikviteter, ædelstene, guld og sølv)
 • Smykker og ure med en værdi, som overstiger kr. 3.500
 • Pelse, dyreskind (som ikke stammer fra opdræt) og elfenben
 • Kopivarer
 • Varer, der efter UB’s eller UB’s underleverandørs vurdering ikke kan transporteres sikkert og/eller lovligt

Ved mistanke om uacceptable forsendelser kan forsendelsen scannes med X-ray eller åbnes og inspiceres uden varsel og distributionen kan afvises eller afbrydes uden ansvar for UB.

Kunden er ansvarlig for, at forsendelser lever op til kravene i disse Betingelser, og kunden skal holde UB skadesløs for ethvert krav, erstatningsansvar og/eller udgifter, der måtte opstå på grund af kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser efter denne bestemmelse, herunder ved overgivelse af uacceptable forsendelser til UB med henblik på transport og/eller som følge af manglende overholdelse af gældende love eller bestemmelser.

6. Priser og betaling

UB’s priser for den aftalte ydelse fremgår af UB’s til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud. Fragtprisen beregnes efter den højeste værdi af den faktiske eller volumetriske vægt. Enhver forsendelse kan vejes og måles af UB eller dennes underleverandør med henblik på at verificere beregningen.

Kunden skal betale eller refundere UB for moms, told, skat, afgifter, bøder, vejskat, opmagasinering og lignende omkostninger, som UB måtte blive pålagt på vegne af kunden, modtager eller tredjemand. Herudover skal kunden tillige friholde UB for alle krav, skader, bøder og udgifter opstået på grund af kundens mangelfulde oplysninger, uacceptable forsendelser eller mangelfuld emballering.

Betaling skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel sker betaling netto kontant.

Såfremt betaling sker efter forfaldsdag er UB berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling efter rentelovens regler, indtil det forfaldne beløb er betalt.

7. Forsikring

Kunden kan for visse forsendelser mod ekstra betaling tegne forsikring for pakkens værdi ved henvendelse til UB's kundeservice.

Forsikringen dækker ikke indirekte tab eller skade eller tab som følge af forsinkelse.

Tillægsforsikring tegnes ved ordreafgivelsen og er kun dækkende, når kunden har modtaget en bekræftelse.

Forsikring kan ikke tegnes for varer af særlig værdi, som fx ædelmetaller, ægte smykker, antikviteter, malerier og kunstgenstande, ligesom visse lande er undtaget fra forsikringsdækning.

I tilfælde af forsikringskrav skal kunden straks underrette UB skriftligt, hvorefter UB tager kontakt til forsikringsselskabet.

8. Reklamation og forældelse

Reklamation skal ske skriftligt til UB uden unødigt ophold, med angivelse af modtagers navn og adresse, dato for afsendelse, pakkens vægt og tracking-nummer] indenfor følgende frister, idet et eventuelt krav mod UB ellers fortabes:

 • Ved synbar forringelse eller beskadigelse af gods: straks ved modtagerens modtagelse af godset og senest inden 5 dage efter levering
 • Ved ikke-synbar forringelse eller beskadigelse: inden rimelig tid fra modtagelsen og senest inden 14 dage efter levering
 • Ved bortkomst, herunder i tilfælde af manglende levering: inden rimelig tid og senest 30 dage fra overgivelse af forsendelsen til UB
 • Ved andet end beskadigelse, forringelse eller tab af godset: inden rimelig tid og senest inden 14 dage efter levering

Retten til erstatning i tilfælde af forringelse eller beskadigelse fortabes endvidere, hvis forsendelsen ikke stilles klar til afhentning på leveringsadressen i original emballage, eller hvis den beskadigede forsendelse bliver videregivet til transport til andre, inden UB's underleverandør har haft mulighed for at besigtige forsendelsen.

Sag mod UB skal – idet kravet ellers er fortabt – anlægges inden et år. Fristen løber:

 • Ved forringelse eller beskadigelse af gods fra den dag, da forsendelsen blev leveret til modtageren
 • Ved forsinkelse, bortkomst af en hel forsendelse eller anden skade fra det tidspunkt, hvor forsinkelse, bortkomst eller anden skade tidligst kunne konstateres
 • I alle andre tilfælde fra det tidspunkt, hvor årsagen til kravet tidligst kunne have været observeret

9. Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning

UB kan ikke holdes ansvarlig for tab, som skyldes ukorrekt labelling af forsendelser, uanset om tabet skyldes fejl eller forsømmelser begået af UB eller UB’s underleverandører.

UB's ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse opstået på forsendelser, hvor såvel afsendelsessted og leveringssted er beliggende i Danmark, er begrænset til 4.500 kr.

UB's ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse opstået på forsendelser, hvor leveringsstedet er beliggende uden for Danmark, er begrænset til 500 EUR.

UB's ansvar for bortkomst, forringelse eller beskadigelse kan ingensinde overstige SDR 8,33 pr. kg. bruttovægt af den del af godset, som er bortkommet, forringet eller beskadiget.

For forsinkelse med afhentning, transport eller levering er UB’s ansvar altid begrænset til fragtbeløbet.

For alle andre tab er UB's ansvar begrænset til SDR 100.000 for hver opgave.

Hvis særlig aftale er truffet om en bestemt transportmåde, eller hvis det kan bevises, at bortkomst, forringelse eller forsinkelse er indtruffet mens godset transporteres med et bestemt transportmiddel, skal UB i stedet være ansvarlig ifølge de for en sådan transportmåde gældende lovbestemmelser og almindeligt forekommende transportvilkår i det omfang disse indeholder afvigelser fra, hvad der er fastsat i disse Betingelser og NSAB 2015.

I sådanne tilfælde vil UB's ansvar således kunne begrænses efter sådanne regler.

UB kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tab af temperaturfølsomme varer som skyldes temperaturudsving eller elektrisk eller magnetisk beskadigelse eller bortkomst af elektroniske eller fotografiske billeder, data eller optagelser.

UB hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

UB er ansvarsfri såfremt et af følgende forhold forhindrer opfyldelse af aftalen med kunden eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld:
Arbejdskonflikt eller anden omstændighed, som UB eller UB’s underleverandør ikke er herre over, såsom krig, systemnedbrud hos UB eller UB’s underleverandør, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner, brand, storm, oversvømmelse, tåge, flystyrt, naturkatastrofer mv samt mangler og forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort UB’s opfyldelse af aftalen.

10. Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, kan UB kun holdes ansvarlig for produktansvarsskade i det omfang, det kan bevises, at produktansvarsskaden skyldes UB’s fejl eller forsømmelse.

UB hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab som følge af produktansvarsskade.

11. Databeskyttelse

Kunden accepterer, at UB og dennes underleverandører må anvende alle data, som kunden afgiver til UB til formålene anført i UB's fortrolighedserklæring, der kan rekvireres på UB's hjemmeside ubsend.com.

12. Transport af rettigheder og pligter

UB er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen med kunden til tredjemand.

13. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem UB og kunden skal afgøres efter dansk ret med Retten i Aarhus/Vestre Landsret som værneting.